POTŘEBNÉ PODKLADY

POTŘEBNÉ PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

Pro zpracování průkazu je vhodné disponovat s co největším množstvím informací o budově. Nejlépe je mít zpracovanou technickou dokumentaci pro stávající, či nově navrhovaný stav (při rekonstrukci a nové výstavbě budov). Jedná se o stavební část a jednotlivé profese technických zařízení budov (vytápění, chlazení, ohřev TV, vzduchotechnika, osvětlení, úprava vlhkosti) – Výkresy, technické zprávy. U stávajících objektů je vyžadována i fotodokumentace.

V případě neexistující dokumentace je nutné objekt navštívit, zaměřit, získat dostatečné informace o konstrukcích (tepelně technické vlastnosti) a instalovaných technických systémech.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

 • Ulice, popisné číslo, PSČ, místo
 • Katastrální území, parcelní číslo
 • Datum uvedení budovy do provozu
 • Vlastník nebo stavebník (Jméno, příjmení, adresa, IČ, telefon, e-mail) v případě většího množství vlastníků budovy je potřebné znát identifikační údaje všech.
 • Účel budovy (rodinný dům, bytový dům, administrativní objekt…)

STAVEBNÍ ČÁST

 • Dispozice objektu (okótované půdorysy, řezy, pohledy), ze které lze dohledat plochy jednotlivých konstrukcí obálky budovy (stěny, střecha, podlaha okna, dveře, vnitřní stěny oddělující provozní celky apod…) a jejich orientaci ke světovým stranám.
 • tepelně technické vlastnosti posuzovaných konstrukcí.
 • Jaké prostory jsou vytápěné (nachází se zde otopné těleso) a jaké ne.

Tepelně-technické vlastnosti konstrukcí: U každé konstrukce, které vytváří hranici hodnocené zóny je nutné znát její tepelně-technické vlastnosti (kolik tepla z dané konstrukce uniká). Tuto hodnotu lze získat z:

 • Technické dokumentace (součinitel prostupu tepla „U“, dříve označováno „k“ (W/m2.K)
 • Vypočítat hodnotu „U“ ze skladeb konstrukcí (nutnost znát typ skladby a jejich tloušťku – vhodné je znát i součinitel tepelné vodivosti jednotlivých materiálů = λ (W/(m*K) ) např.: obvodová stěna se skládá z 300mm pálená cihla a 100mm tepelná izolace z minerální vlny s λ=0,040 W/(m*K).
 • Měřením

TECHNICKÉ SYSTÉMY

U technických systémů je vhodné znát konkrétní instalované (nebo budoucí) výrobky – mnoho informací lze dohledat z názvů, technických listů a štítků spotřebičů.

VYTÁPĚNÍ

Druh zdroje tepla vytápění:  Například přímotopné vytápění, elektrokotel, tepelné čerpadlo, plynový kotel, kondenzační plynový kotel, lokální plynové topidlo (WAW), kotel na uhlí s ručním nebo automatickým přikládáním, kotel na koks s ručním nebo automatickým přikládáním, kotel na biomasu (dřevo) s ručním nebo automatickým přikládáním, kotel na biomasu (peletky) s automatickým přikládáním, kotel na biomasu (štěpka) s automatickým přikládáním…

Sezónní účinnost zdroje tepla na vytápění: v %, COP,H (u tepelných čerpadel)

Výkon zdroje v kW: Například plynový kotel o výkonu 20kW

Energonositel zdroje tepla: Energonositel = Co zdroj tepla na vytápění spotřebovává pro výrobu tepla – zemní plyn, černé uhlí, hnědé uhlí, elektřina…

Koncové prvky pro vytápění:  Koncové prvky = například teplovodní systém s deskovými otopnými tělesy, teplovodní podlahové vytápění, teplovzdušné vytápění, elektrické podlahové vytápění, elektrické přímotopy…

PŘÍPRAVA TEPLÉ „UŽITKOVÉ“ VODY

Druh zdroje tepla přípravy teplé vody: Elektrický zásobníkový ohřívač, Elektrokotel, tepelné čerpadlo, plynový kotel, kondenzační plynový kotel, kotel na uhlí s ručním nebo automatickým přikládáním, kotel na koks s ručním nebo automatickým přikládáním, kotel na biomasu (dřevo) s ručním nebo automatickým přikládáním, kotel na biomasu (peletky) s automatickým přikládáním, kotel na biomasu (štěpka) s automatickým přikládáním…

Sezónní účinnost zdroje tepla na vytápění: (%, SCOP,H)

Výkon zdroje v kW: (například elektrický zásobníkový ohřev s výkonem 2,2kW)

Energonositel zdroje tepla: Energonositel = Co zdroj tepla spotřebovává na ohřev teplé vody – zemní plyn, černé uhlí, hnědé uhlí, elektřina…

Počet osob v objektu : Pro kolik lidí je objekt určen (návrhový stav)

Charakteristické údaje zásobníku teplé vody (objem zásobníku teplé vody v litrech, měrná tepelná ztráta, případně tloušťka tepelné izolace (mm) a nebo orientační stáří zásobníku

SLUNEČNÍ KOLEKTORY

 • Jsou v objektu instalovány sluneční kolektory (Ano/Ne):
 • Teplota otopné vody
 • Typ kolektorů
 • Plocha aparatury kolektoru
 • Optická účinnost
 • Lineární součinitel tepelné ztráty
 • Kvadratický součinitel tepelné ztráty
 • Počet kolektorů
 • Světová strana kolektorů
 • Sklon kolektorů

VĚTRÁNÍ OBJEKTU

Způsob větrání objektu:

 • Je objekt mechanicky větrán?(=vzduchotechnická jednotka, odvodní ventilátory v koupelnách, WC: ano/ne (když ne, je větrán přirozeně okny)
 • Jaký druh mechanického větrání je instalováno?
 • Je vzduchotechnická jednotka s rekuperací (ZZT zpětné získávání tepla)?
 • Jaká je účinnost rekuperace ZZT

CHLAZENÍ OBJEKTU

 • Je objektu umístěno zařízení pro mechanické (strojové) chlazení objektu: ano / ne
 • Zdroj chladu
 • Chladicí faktor (EERC)
 • výkon zdroje chladu v kW

CHLAZENÍ OBJEKTU

Je v oblasti možnost napojení na CZT (Centrální zásobování teplem = teplovod, horkovod) : Ano/Ne

DRUH VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ OBJEKTU

 • Jaký druh osvětlení je instalovaný v objektu? (led, zářivky, klasické žárovky…)
 • Jakým způsobem se světlo ovládá? Ruční ovládání, automatické fotobuňkou…

Kontakt

Ing. Jakub Hažmuka
Havlíčkův Brod, 580 01
IČO: 07858663

Tel.: +420 737 343 964
Email: Hazmuka@outlook.com


www.PotrebujiPrukaz.cz
www.Hazmuka.com